KEK Pythagoras

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ 25.000 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ 25.000 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων»

ΤΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

-Εργασία για 8 μήνες σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς και Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων. Η εργασία αφορά 8ωρη απασχόληση με απολαβές που φτάνουν έως τα 546,00 ευρώ/ μήνα.

Υποχρεωτικό πρόγραμμα, για ηλικίες έως 54 ετών, θεωρητικής κατάρτισης 120-150 ωρών (περίπου 1 μήνας από τους 8) που οδηγεί σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης. Η θεωρητική κατάρτιση για ηλικίες άνω των 54 ετών είναι προαιρετική.

 • Συνοπτική περιγραφή της δράσης

Σκοπός της δράσης είναι η απόκτηση και διεύρυνση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε κλάδους της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης. Ειδικότερα, με τη δράση αυτή αναμένεται να επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι:

 1. Η απόκτηση και διεύρυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων μέσω προγραμμάτων κατάρτισης που ανταποκρίνονται στα σύγχρονα δεδομένα της παραγωγικής δομής και της οικονομίας.
 2. Η αύξηση του ποσοστού των καταρτισθέντων ανέργων που λαμβάνουν πιστοποίηση.

 

Ο ωφελούμενος στο πλαίσιο της απασχόλησής του και ανάλογα την ειδικότητα που θα επιλέξει θα παρακολουθήσει θεωρητική κατάρτιση σε αντικείμενα όπως:

Α. Οριζόντιες δεξιότητες

 1. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (1ο επίπεδο)
 2. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (2ο επίπεδο)
 3. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (3ο επίπεδο)
 4. Οργάνωση & Λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών & Επιχειρήσεων
 5. Περιβαλλοντολογική Προστασία και Ανακύκλωση Προϊόντων
 6. Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media)
 7. Γραμματειακή υποστήριξη

Β. Εξειδικευμένες δεξιότητες

 1. Υπηρεσίες καθαριότητας Δημοσίων Υπηρεσιών, οργανισμών και επιχειρήσεων
 2. Υπηρεσίες Διαμόρφωσης / Συντήρησης Πρασίνου
 3. Ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce)
 4. Εφοδιαστική αλυσίδα (logistics)

            Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Δράσης

Α. Η λήξη του φυσικού αντικειμένου της δράσης ορίζεται έως την 30/06/2023 και σε κάθε περίπτωση εντός του συνολικού χρονικού διαστήματος απασχόλησης (οκτάμηνη απασχόληση και τετράμηνη παράταση)

            Τρόπος υλοποίησης των προγραμμάτων

Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης γίνεται με την εφαρμογή μεθόδων μεικτής μάθησης (Blended learning), δηλαδή με δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης θα περιλαμβάνει:

 • δια ζώσης εκπαίδευση σε ποσοστό τουλάχιστον 20% του συνόλου των ωρών κάθε προγράμματος
 • σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε ποσοστό έως 80% του συνόλου των ωρών κάθε προγράμματος

 

Επιλογή Παρόχου Κατάρτισης από ωφελούμενους –υποβολή δικαιολογητικών

 

 • Ενεργοποίηση επιταγής κατάρτισης– Ισχύς της Επιταγής

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης εντός της προθεσμίας που θα ορίσει η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ και θα ανακοινωθεί στην ειδική ιστοσελίδα. Οι προθεσμίες των προηγούμενων παραγράφων μπορεί να τροποποιούνται για αντικειμενικά δικαιολογημένους λόγους με μονομερή απόφαση της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ, που θα ανακοινώνεται στην ειδική ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr).

Κάθε ωφελούμενος υποχρεούται, μέσα στο χρόνο ισχύος της επιταγής κατάρτισης, να επιλέξει μέσω της ειδικής ιστοσελίδας τον πάροχο κατάρτισης από τον οποίο επιθυμεί να λάβει τις υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της παρούσας δράσης και να συνάψει τη σχετι κή σύμβαση.

Η ενεργοποίηση της επιταγής γίνεται με την ηλεκτρονική υποβολή στην ειδική ιστοσελίδα της υπογεγραμμένης σύμβασης μεταξύ του καταρτιζόμενου και του παρόχου κατάρτισης από τον πάροχο κατάρτισης σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο κεφάλα ιο.

Οι προθεσμίες των προηγούμενων παραγράφων μπορεί να τροποποιούνται για αντικειμενικά δικαιολογημένους λόγους με μονομερή απόφαση της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ, που  θα ανακοινώνεται στην ειδική ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr).

Ο ωφελούμενος για την εγγραφή του στον πάροχο κατάρτισης, οφείλει να προσκομίσει:

 • Βεβαίωση από τον επιβλέποντα φορέα α) ότι ο ωφελούμενος απασχολείται στο συγκεκριμένο επιβλέποντα φορέα στο πλαίσιο της υπ΄ αριθ. 2/2022 Δημόσιας Πρόσκλησης της ΔΥΠΑ(πρώην ΟΑΕΔ), όπου Θα αναφέρεται η ημερομηνία πρόσληψης,  η προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της απασχόλησης και β) ότι έχει καταχωρηθεί το απογραφικό δελτίο εισόδου του ωφελούμενου στο ΠΣ VOUCHER με αναφορά του αντίστοιχου (id) του απογραφικού του δελτίου
 • Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
 • Τον Αριθμό της αίτησης συμμετοχής τους στη δράση.

Πιστοποιητικό που αποδεικνύει το επίπεδο γνώσης χειρισμού Η/Υ. Αφορά αποκλειστικά όσους ωφελούμενους έχουν επιλέξει ΤΠΕ επιπέδου ΙΙ & ΙΙΙ

Το ΚΔΒΜ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ  θα συμμετέχει όπως πάντα, στην κατάρτιση του κοινωφελούς προγράμματος των δήμων του νομού ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Για λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα ή επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2310500905 & 2310540615.

Οι κεντρικές μας εγκαταστάσεις βρίσκονται στην οδό Λιβανόβου 15 και Αισώπου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όπως φαίνεται στον χάρτη.