KEK Pythagoras

Πιστοποίηση Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας-Security

Πιστοποίηση Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας-Security

 

Η πιστοποίηση στα αντικείμενα της ασφάλειας και διαχείρισης κρίσεων, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (K.Y.A. 4892/1/76-γ΄/17-5-2010) αποτελεί προϋπόθεση για την απόκτηση νέας άδειας άσκησης επαγγέλματος και την ανανέωση οποιασδήποτε άδειας εργασίας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας-Security. 

Η πιστοποίηση που λαμβάνουν οι εξεταζόμενοι:

 1. Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανανέωση της άδειας εργασίας τους.
 2. Είναι ένα πολύ σημαντικό εφόδιο αφού ισοδυναμεί με τον αντίστοιχο τίτλο των ΙΕΚ «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» Επιπέδου1 και εκδίδεται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας.
 3. Τους διασφαλίζει και τους κατοχυρώνει τα επαγγελματικά τους δικαιώματα για όλη τους τη ζωή. 17-13-things-your-pilot-wont-tell-you-takeoff

  

ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), στο πλαίσιο της μεταξύ τους συνεργασίας για την Πιστοποίηση του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας, προχώρησαν στην επικαιροποίηση και εκσυγχρονισμό των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης  «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας».

Το νέο Κανονιστικό Πλαίσιο περιγράφεται αναλυτικά στο Φ.Ε.Κ. Β’ 4491/25-08-2022 . Επιπλέον, ρυθμίζει και περιλαμβάνει αναλυτικά τους όρους, τις διαδικασίες οργάνωσης και διενέργειας των εξετάσεων, το δικαίωμα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τη διαδικασία αξιολόγησης των εξεταζόμενων, το πλαίσιο δημοσίευσης των αποτελεσμάτων, το χορηγούμενο πιστοποιητικό επάρκειας, καθώς και κάθε λεπτομέρεια που είναι σχετική με τη διαδικασία των εξετάσεων.

Η τράπεζα θεμάτων – κατάλογος που περιέχει τις ερωτήσεις του θεωρητικού και πρακτικού μέρους, των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας, είναι αναρτημένη στην παρακάτω διεύθυνση  (/images/Docs/2023_security/anak/trapeza-thematon.pdf).

Περαιτέρω, το πιστοποιητικό επάρκειας, που χορηγείται μετά από επιτυχή συμμετοχή στις εν λόγω εξετάσεις πιστοποίησης, περιλαμβάνεται στους τίτλους επαγγελματικής κατάρτισης που γίνονται δεκτοί για την έκδοση άδειας εργασίας κατηγορίας Α΄ της  παρ.  2  του  άρθρου  3  του  ν.  2518/1997.  (σχετ.  η  Κ.Υ.Α. Αριθμ. 7017/7/219 από 01/12/2022 “Τροποποίηση της υπό στοιχεία 4892/1/76-γ’/17.05.2010 απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Προστασίας του Πολίτη, «Καθορισμός τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης που απαιτούνται για την έκδοση αδειών εργασίας του άρθρου 3 του ν. 2518/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του ν. 3707/2008» (Β’ 664)(Φ.Ε.Κ. Τεύχος Β’ 6370 / 15-12-2022) .

Α. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΣΩΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΚΔΩΣΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 1η ΦΟΡΑ

Όσοι δε διαθέτουν νόμιμα θεωρημένη άδεια εργασίας ή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία ως προσωπικό και επιθυμούν να εκδώσουν άδεια εργασίας για πρώτη φορά υποχρεούνται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα κατάρτισης των 105 ωρών που προδιαγράφει το ΚΕΜΕΑ και μπορούν να συμμετέχουν στην εξεταστική διαδικασία με την βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης της παρακολούθησης που εκδίδει το ΚΕΚ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ.

Το πρόγραμμα των 105 ωρών μπορούν να το παρακολουθήσουν και εργαζόμενοι του κλάδου που επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους και όχι απλά να αποκτήσουν την πιστοποίηση γνώσεων. Τα μαθήματα διδάσκονται από πιστοποιημένους εισηγητές από το ΚΕΜΕΑ και τον ΕΟΠΠΕΠ και η διδακτέα ύλη δεν περιορίζεται μόνο στο αντικείμενο των εξετάσεων αλλά παρουσιάζονται παραδείγματα, εκπαιδευτικά βίντεο, γίνονται αναπαραστάσεις και ομαδικές εργασίες με σκοπό οι συμμετέχοντες να προετοιμαστούν μέσω ουσιαστικής κατάρτισης για την αγορά εργασίας.

Β. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΣΩΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΔΕΙΑ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όσοι ήδη διαθέτουν νόμιμα θεωρημένη άδεια εργασίας ή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία ως προσωπικό ασφαλείας δεν υποχρεούνται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα κατάρτισης & πρακτικής άσκησης των 105 ωρών που προδιαγράφει το ΚΕΜΕΑ αλλά έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν απευθείας τα χαρτιά τους για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ έχει δημιουργήσει ένα εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα 24 ωρών για τη σωστή προετοιμασία των υποψηφίων που καλύπτει πλήρως την εξεταστέα ύλη των γραπτών ερωτοαπαντήσεων και κατευθύνσεις για την σωστή ανταπόκριση στις προφορικές εξετάσεις

Γ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 105 ΩΡΩΝ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Η δυνατότητα αυτή υπάρχει αρκεί κάποιος να κάνει την εγγραφή του μέσω της πλατφόρμας e-learning του ΠΥΘΑΓΟΡΑ μπαίνοντας στο www.pythagoras.gr. Η τηλεκατάρτιση συνιστάται σε όσους έχουν εξοικείωση με τους Η/Υ ή δεν μπορούν είτε λόγω απόστασης, είτε λόγω περιορισμένου διαθέσιμου χρόνου να ενταχθούν σε κάποιο από τα υλοποιούμενα προγράμματα. Ο καταρτιζόμενος παρακολουθεί μέσω κάμερας την διδασκαλία μαθήματος την ώρα που αυτό υλοποιείται και έχει τη δυνατότητα να θέτει και τα δικά του ερωτήματα.

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Εξετάσεις πιστοποίησης διεξάγονται περίπου κάθε δύο μήνες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων και σε άλλες πόλεις

 • Η εξεταστέα ύλη , το εκπαιδευτικό υλικό και ερωτήσεις και απαντήσεις Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους, περιλαμβάνονται στο νέο εγχειρίδιο που έχει επιμεληθεί το ΚΕΜΕΑ και πωλείται από τις εκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ .      
 • Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε 14 γραπτές ερωτήσεις ανάπτυξης μέσα σε 2,5 ώρες ενώ γίνεται και προφορική εξέταση τους.
 • Το κόστος για τη συμμετοχή στις εξετάσεις ανέρχεται στα 150€για την πρώτη εξέταση και σε περίπτωση αποτυχίας, στα 100€ για την κάθε επανεξέτασης
 • Το κάθε πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης υλοποιείται σε 105 ώρες, σε χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός μήνα.
 • Τα μαθήματα διεξάγονται καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με πέντε (5) ή έξι (6) ώρες εκπαίδευσης ανά ημέρα.
 • Οι εισηγητές των τμημάτων είναι έμπειροι , εξειδικευμένοι και πιστοποιημένοι από το ΚΕΜΕΑ και τον ΕΟΠΠΕΠ,.
 • Υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης με φυσική παρουσία, στην αίθουσα ή εξ αποστάσεως πανελλαδικά, με σύγχρονη τηλεκατάρτιση(e-Learning).
 • Στο τέλος της εκπαίδευσης χορηγείται βεβαίωση κατάρτισης, απαραίτητη για τη συμμετοχή στις υποχρεωτικές εξετάσεις πιστοποίησης.

Στα προγράμματα των 105 ωρών ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ  ,  την εβδομάδα πριν τις εξετάσεις πιστοποίησης δίνει σε κάθε καταρτιζόμενο ΝΕΟ  μοναδικό κωδικό πρόσβασης στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης, για να μπορέσει να κάνει πλήρη επανάληψη, μέσω Η/Υ, των όσων διδάχτηκε. Έτσι διασφαλίζουμε:

 1. Την δυνατότητα επανάληψης και προετοιμασίας για τις εξετάσεις, όποια εξεταστική περίοδο επιλέξει να συμμετέχει ο εργαζόμενος, ανεξάρτητα από την περίοδο που παρακολούθησε τα μαθήματα.
 2. Την προσωπική εκπαιδευτική υποστήριξη του κάθε εργαζόμενου,στην μελέτη του για τις εξετάσεις, σε ημέρες και ώρες που ο ίδιος επιλέγειανεξάρτητα από το ωράριο εργασίας του.
 3. Το πολύ υψηλό ποσοστό επιτυχίαςστις εξετάσεις των αποφοίτων μας.

Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ αποτελεί το πρώτο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης που πιστοποιήθηκε από το ΚΕΜΕΑ για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης προσωπικού ασφαλείας. Έχουμε  καταρτίσει έως σήμερα 5.800 υποψηφίους, περισσότερους από οποιονδήποτε άλλο εκπαιδευτικό φορέα και το ποσοστό επιτυχίας  των αποφοίτων μας στις εξετάσεις πιστοποίησης αγγίζει το 99%.

Οι κεντρικές μας εγκαταστάσεις βρίσκονται στην οδό Λιβανόβου 15 και Αισώπου όπως φαίνεται στο χάρτη.

Δηλώστε συμμετοχή

Αν θέλετε να παρακολουθήσετε το τμήμα μέσω τηλεκατάρτισης, Δηλώστε συμμετοχή: